WYPŁATA ŚWIADCZENIA


Otrzymanie wypłaty świadczenia z tytułu zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia zawartej w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie „WARTA EKSTRABIZNES PLUS” następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty jego zgłoszenia do Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.

Zgłoszenie o wypłatę świadczenia można dokonać na jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • osobiście w dowolnej placówce Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A. lub Agenta Warty,
  • telefonicznie za pośrednictwem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych „EGIDA” od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 pod numerami telefonu: 570 070 631 lub 570 070 651,
  • korespondencyjnie, wysyłając dokumenty pocztą elektroniczną na adres Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych „EGIDA” zgloszenie@egidastowarzyszenie.pl lub listem na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A., skrytka pocztowa nr 1013, 00–950 Warszawa 1,
  • online, wypełniając internetowy formularz na stronie www.warta.pl.

Druk zgłoszenia świadczenia - do pobrania na stronie www.egidastowarzyszenie.pl.

Szczegółowe informacje, dotyczące sposobów zgłoszenia o wypłatę świadczenia, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 pod numerami telefonu Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych „EGIDA”: 570 070 631 lub 570 070 651.

Informacje o obsłudze świadczeń dostępne od poniedziałku do piątku 8:00–20:00 oraz w sobotę 8:00–16:00 pod numerem infolinii Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A.: 801 308 308.

STRONA
GŁÓWNA